Daniel Hradecký: Náměstí práce, černá madona a přeborníci práce

neděle 20. listopadu 2022

Daniel Hradecký (* 1973) je respektovaný český básník a prozaik. Nedělní chvilce poezie.CZ poskytl v tuto chvíli třináctidílný básnický cyklus nazvaný Náměstí práce. Vybíráme z něj pro naše čtenáře šest částí. 


"Což trochu freejazzu? Konečně se ke mně zas vrátila poezie, i když divná," uvedl Hradecký, když nám napsal a dodal: "Jest to přece jen vostrej, hraniční text. Není to kuriózní, že v poezii projde to, co by v politickém milieur vůbec nebylo možné? Ať žije republika!"


"Ano, chci toho s pomocí boží nasekat tak 30 kousků, na pořádnou knihu," sdělil autor. I proto zde uveřejňujeme nyní "pouze" těchto několik ukázek.


(Foto: Honza Walda Valík, Daniel Hradecký čte v klubu Za školou v Praze - Bubenči)

1


Mládí rovná se budoucnost a radost,

ale básník není mladý, bylo by falešné,

kdyby se radoval, kdyby hleděl vstříc,

přesto lze s jistotou tvrdit: svět je v pořádku,

život v něm obsažený rovněž, je fajn

to vidět, je fajn něco si o tom moci zapsat,

oslavit život ve světě (nic jiného není)

a ovšem na patřičném místě i pohanět,

aby dort nebyl přeslazený, komedie

taky se neobejde bez příměsi žluči,

mládí je budoucnost a radost, mělo by být,

ale i ono má sklon k noci, k dekadenci, k smrti,

neboť je pod ustavičným tlakem výkonu,

periodicky je tu hrozba nějakého vysvědčení

a ihned se mládí bojí přijít domů, kde dřepí fotr,

shledává tedy spásu v lásce, a to je další konstantní

past, mládí je kolektivní veselí a osobní zmatek,

sezóna formování a uniformování, skrývání

nejvlastnějších surrealistických objevů dospívání,

mládí je v prdeli ve chvíli, kdy objeví se chlast,

chlastání je taky prima odrůda kolaborace,

strnutí a souhlasu s bezradným samopohybem

tradic, všezahrnujícím souborem drobných

spásných rituálů od dentální hygieny

po bezmyšlenkovitou účast v jakékoli revoluci,

o mládí by se dalo bezvýsledně meditovat

až do konce, což je pojem, který nic nepojímá,

až do konce, který nikdy nebyl na programu

ve světě přechodů z bezradnosti do bezradnosti,

mládí důvěřivě padá v dospělost jako do propasti,

tudíž se neraduje, nehledí vstříc, snad je to taky

v pořádku jako je v pořádku úplně všechno

na světě a v životě, ach ano, pojďme se dívat

a chápat, pojďme bydlet na druhém břehu

řeky třeba, pojďme cokoliv, možnosti jsou téměř

nedozírné, svět nás má rád, pojďme v klidu

rozepisovat dlouhé prosté básně, nenavazovat

na své pochybné úspěchy, ale ukazovat směr,

nebo snad ani to ne, určitě ne, chybí důvod,

budou to špatné básně, možno-li ještě horší

než tento prototyp, ó jak je to krásné,

možná, že si svět před svým počátkem

směl vybrat, bude-li pravdivý nebo

krásný a vybral si to druhé.3


Ničemu nerozumí, a tak se vysmívá, takový je úděl,

čert nemůže-li uškodit, aspoň zasmrdí, řekl Husák

na adresu tzv. disentu a sebevědomě se napil vody,

jak už bylo řečeno, svět mimo člověka je v pořádku,

skvěle vyevolvován a vymendelován, radost pohledět,

to jen lidský svět není v pořádku, vládne mu bezradnost,

ale je tu prostor, je tu čas a prostor nás svádí k pohybu

a čas se nezastaví, musíme dál a dál něco, cokoli dělat,

z bezradnosti dostavíme třeba i ty věže katedrály,

těsně předtím, než se bůh stane nezajímavým vtipem,

ale víra, ta nezmizí nikdy, v tom je čertovo kopýtko,

člověk je zvíře sentimentální a všichni milují Yesterday

a vyhrožují svými papírovými právy, což by bylo krásné,

kdyby to neznamenalo další bezradnou válku,

kdyby sezóna výsměchu nebyla u konce, kdyby

to věčné kdyby byly v prdeli ryby nemusely by bejt

rybníky zůstane s námi, bude nás utvářet a hníst

k obrazu svému, čímž se žel neříká pranic nového,

budoucnosti je tolik, že už byla, řekl Holan

na adresu svých současníků a úkladně napil se vína,

je to dávno, tolik bych si přál být u toho,

což je jediné co doopravdy nelze, nemožnost

je vzácná komodita, poklad v srdci a játrech,

dům je plný kouzelníků, kteří netuší, že dům

je plný kouzelníků, ale všichni zarytě věří,

víra je neoperabilní orgán, bezvěrců je sotva pět

na celém světě, v čele s Rickem Dawkinsem,

nikdo je nebere vážně, všichni přísahají

na prapor, který je zrovna po ruce, nejhloupější

je přirozeně Evropa jako taková, to je naprosto zřejmé,

netřeba to rozvádět, stačí se podívat, možná

je to smutné, možná ne, co je to smutek,

smutkem nic nevybojujem, fakt je ten,

že víra je obří řepa, kterou ze země nevyrvem,

dědek řepu zasadil, u pole se posadil,

čekal, čekal, mráz ho lekal, sluníčka se bál,

dešti jenom lál, bez večeře, bez oběda

čeká dědeček, najednou se hlína zvedá,

roste kopeček, a tak dále, jak je to únavné,

shrňme si to dohromady jako idiot své hračky,

v každém případě nezůstane kámen na kameni,

zůstane jen víra zaměřená na peníze a občanská práva

a ovšem práva všeho živého i mrtvého kolkolem,

což bylo by naprosto v pořádku, kdyby to opět

neznamenalo válku jako stav bez možnosti úniku,

lidi budou vyšilovat, co jiného, vyšilujou od přírody

a z bezradnosti sto tisíc, milion let, tož si nějakej ten

pátek ještě zavyšilujou, u lidí se není čemu divit,

lidi jsou konec konců primáti, primáti jsou

obratlovci atakdále až po posledního univerzálního

společného předka, posledního dědka, plného strachu.


5


Básnění se musí obětovat naprosto všechno,

odolat nadávkám, ostatně vcelku vzácným,

neboť básnění přirozeně zajímá málokoho,

ze ztuchlé skrýše unikne jen zřídkakdy

něco málo ze smrtelně vážně míněných slov,

výzev k pohybu zcela jiným směrem,

ten člověk je zkrátka a dobře libý ubožák,

proletarizovaný intelektuál skuhrá a štěká,

karavana sune se dál svou hladkou pouští,

za soumraku je tu serail, kde se příslušníci

promrdají do bezvědomí, po ránu jim bude

kalno, bez konce je putování na rozhraní,

kariérní věřící vyslechnou erizma a nic se stane

v přípravách na teď Dominika Bárta,

dokud jsem jedním z nás jsem v bezpečí,

ačkoli mé výzvy jsou bezesporu poťouchlé,

nechť to zůstane, jak to je, jasně že jsem

se měl zabít onehdá v autě s pekelným

Petrem Kurkou za volantem fotrova volva,

Volvo je jak známo malý tank, nikomu se nic

nestalo, už celá desetiletí máme od boha

navíc, což je věru na pováženou, protože

v Brně v Ypsilantiho ulici ve zdi vetknuta

vyhrožuje pamětní deska Pankráce Krkošky,

jenž se celým svým životem přimkl k boji

proletariátu, rozhodně tedy k boji za a proti,

co na to říkají malé dějiny filosofie, jasně že

nic, absurdní svět nestačí, snad je tu i něco

jiného, hledá se tlučhuba, co to vytluče z povětří

jako z mlíka máslo, ačkoli tady cikánka houlá

na svýho troupa ty ztracená kundonulo!,

zřejmě jim něco nevyšlo, snad v příštím kole,

ještě že z toho věčnýho kola vypadnem smrtí,

nesmrtelnost si žádný rozumný člověk nepřeje,

ačkoli tohle všechno je napsáno v Šalingradu, v Brně,

v kapesní metropoli, která především postrádá

jakoukoli tragiku,

a tak stává se dokonalou reprezentací světa

ponechaného nazdařbůh, což nás přirozeně baví,

dokud máme za co a to my přece máme,

bez konce je putování zdivočelých kvakerů,

bez konce vláda aspirujících dervišů a zlých klaunů

a možná dospěli bychom i k eidetické redukci,

kdyby se básník zase nemusel jít vychcat.


8


Naděje spočívá v nevyhnutelné vzpouře

dětí proti rodičům, každé mládí se raduje

a bouří, kulisy jsou jen kulisy mulisy, nezáleží

na nich, svět rodičů je zaměnitelným pozadím

první velké lásky, která svět podaruje smyslem,

nic jiného tu kurva není a není, vyřízeno, noc

najíždí na mělčinu a začíná myslet na něco

jiného, nejosamělejším člověkem na světě

je bůh, bez konce je pusté putování konvojů,

kdo jen zastaví vládu těchto prostých faktů,

jakože vždy je třeba vyslechnout i druhou

stranu, láska je fyziologický podvod, smlouva

s utajenými ustanoveními, které si oběť

přečte až když je pozdě a smyslem matky

je úspěch dítěte, kterýžto úspěch nijak nelze

zaručit, ano, i mně přihodil se takzvaný zázrak,

jako se prý úplně každému snívá o létání,

mystický zážitek prý značí zdravou mysl,

nebudem se přece hádat, je to příliš lhostejné,

ačkoli kupodivu vane tady v Brně pravý duch,

naivně jako turista vstoupil jsem dovnitř,

kde jedna ze tří brněnských černých madon

se zbraní v ruce donutila mě k činu, neměl

jsem vůbec v plánu hovořit v tu chvíli

s kýmkoli, nejméně ze všeho pak se svou rodnou

matkou, ale madona přikázala mi tasit telefon,

za dva dny měla matka zemřít v průběhu prý

rutinní operace, což ovšem věděla právě jen ta

jedna z brněnských černých madon, pod hrozbou

použití zbraně vyvedla mne na prostranství,

kde nic, jen několik kostýmovaných mátoh,

kde dostal jsem poslední příležitost hovořit

se ženou, kterou jsem opakovaně zmlátil a zabil,

byla veselé mysli a překvapena, proč jí volám,

měla radost, že se mi nad pomyšlení daří,

bylo třeba vyřídit to rychle, než to opět krachne,

proto ten patafyzický zásah vyšší moci,

k matčině smrti byly už v té chvíli vydány

patřičné pokyny, matčino závěrečné štěstí

prýštilo ke mně přes celou tuto šťastnou zemi,

ve svých 79 letech mamka trylkovala, vlnkovala

a se upejpala, trvalo to naše jediné společné štěstí

pět minut a pak šlus, do dvou dnů byla matka

takříkajíc na prkně, ale byla to, jak nehodlám

blíže vysvětlovat, šťastná smrt, černé madony

disponují ultimátní mocí, čiňte pokání,

ačkoli spaseni budou i ti, kdož neučiní,

jak už jsem bez falešné skromnosti dávno

napsal, že totiž spaseni budou všichni,

ale nikdo to nesmí vědět předem.


9


Lidé jsou vesměs dobří, a to je nevkusné,

pryč je to zlo, které tu od počátku hrálo roli

pozadí, mylná je řeč o soli země, ačkoli

podezřelé jsou všechny řeči, které vedeme

za ručičku všemi stupni školství, těch stupňů

nekonečná je řada, smysl se vytrácí ze hry,

která nebere konce, vítězové poražení, jedna

holota v domě s neznámým počtem sklepů,

všude je tady skladem zahanbená samolibost,

bohatství národů nám přerůstá přes hlavu,

obstaráme si falešné papíry a tvrdá potvrzení,

je to naprosto nepochopitelné, v jakém klidu

zíráme na požár jediného domu v celém

vesmíru, snad je to přirozené radovat se

z toho, že už nikdy nikde nebude kde spát,

kdo se bojí, nesmí do matematiky, všechno

je spočteno zváženo rozděleno, všichni

se rodí svobodní rovnýma nohama do války

a přát si nahlas mír je bez pochyby trestný čin,

mladí aktivisté bojují po galeriích proti starým

obrazům, nejšpinavější člověk na světě zemřel

ve věku 94 let krátce poté, co se umyl,

takhle to tedy vypadá, když viníci založí město,

ačkoli kde je pivovar, tam netřeba pekaře,

chce se mi nebýt přesně jako vám, je to

obvyklé a banální vidět svět co ultimátní soubor

nesmyslů, opakovaně a marně prohledaný dům,

obrazná přirovnání pokulhávají, aby ráno

nemusela do práce, mocnosti v povětří otálejí,

a to je zatraceně dobře, necháme ještě národ

v klidu nasnídat, když se lidé nají, hned jsou

hodnější, člověk je zrnko písku, které si troufá

vidět vesmír v zrnku písku, nemine den,

aby nedošlo k bitce mezi příkazy a zákazy,

a to je ta krásná země, ovšem čert ví,

co uvidíme, až nám vysadí léky.


13


Generace otců - zní to zatraceně hrdě,

otcové jsou ale už už díky bohu pryč

jenom pár jedinců tu někde straší dál,

to už nějak přežijeme, čas je zadarmo

a postará se, postačí trpělivě zavřít oči,

otcové nevěděli si rady, to byl celej jejich život,

nikdo to nepoznal, bylo to přece vzájemné:

plodili, stavěli, plánovali, začínali, končili,

nebyl tu přece nikdo jiný navíc, kdo by věděl

co a jak to s nimi v hloubi duše vypadá,

že jsou to mistři hrdinové boje přeborníci práce,

že jsou to tatrmani, jelimani, sráči, vrazi

teď už jen nemohoucí stařečkové, radost

pohledět, ne, vlastně hrůza a hnus pohledět,

doufají, věří, že umřou dřív, než se to provalí,

ta jejich tichá dohoda, že nevědí, co počít

a přece muset počínat si jakkoli a neustále

přesedlat jednou z bagru na traktor

a jindy zase za stůl nebo ovládací pult,

nebyli o moc horší něž ti jejich vlastní fotři,

přece však o něco jo, a to se kurva počítá,

vždycky hned ale z kapsy tasí průkaz nevinnosti:

za sestup světa do podsvětí může přece král

a ten je daleko a nikdo z nich ho neviděl

a taky máme přece děti, co teď do prdele dál,

budem je muset vychovávat, učit, dokurvit

jinak to nejde, opravdu ne, to se přece ví,

přece se neprosili boha o to tady vůbec bejt,

a muset z bezradnosti sedat na traktor,

pracovat z hladu z hrůzy pod dohledem zbraní,

dobrovolné bylo vždycky jen to mrdání,

a možná chlast aby se otupil, ten strachu břit,

ale klíčem k pochopení člověka je práce

a ne to, jak člověk leží nebo voní k růžím,

nesoudím tak sám, tak hledí na člověka Hegel,

a je to černý pohled, když už je sama práce černá

a každá práce je nucená práce, píše Arendtová

a krutě správně opomíjí malování hudbu báseň:

fotr a úspěch v umění na to je představivost krátká,

bezradnost synů rovná se zde bezradnosti otců

a kritizovat umí každý, co zkusit třeba odpuštění

zkusíme všichni sobě všechno všem a navzájem,

s nulovým výsledkem se počítá, to není důvod

k tomu neodpouštět, navrch k tomu trousit kydy,

navíc to zítra bude všechno jiné, nežli bylo včera

za časů fotrů jejich fotrů, jejich fotrů mizejících

v mlhách, nebudou bagry, natož traktory a pulty,

ne - pultů vlastně přibývá, jen u nich nikdo nesedí,

šikovnej, vypráskanej software ví si vždycky rady

jak je to vlastně směšně snadné vidět věci tak, jak

jsou a hlavně budou, pár starostlivejch chytráků

to zajistí a zaplatí a spustí v přesně správném čase,

přibude lidstva a ubude lidí a příroda si poradí,

co zbývá synům, než se smířit, zkoušet, nepovolit,

ve dvaceti nemít křičet, brojit, proti stávkovat,

ve třiceti něco málo mít a snažit se a bát,

občané druhé kategorie se sunou do třetí a čtvrté,

ať mě, tati, vezme čert, jestli je možný tomu

zabránit.