Michal Rehúš

neděle 23. listopadu 2014

Michal Rehúš (*1982) je redaktor magazínu experimentální a nekonvenční tvorby Kloaka. Věnuje sa literární kritice a tvorbě básní, svoje kritické a básnické texty publikoval ve více slovenských a českých časopisech. Pravidelně přispívá do rubriky Literární zápisník v českém časopise A2. Jeho poezie byla přeložená do maďarštiny, angličtiny či nemčiny. V roku 2011 mu vyšla sbírka básní Program dekomunikácie (Vlna/Drewo a srd) a v roce 2014 sbírka Poetika ataku (Literis), ze které jsou i následující texty, respektive z její první části nazvané autorem TESCO STORES ARS POETICA.

"Zbierka Poetika ataku obsahuje experimentálne a konceptuálne texty, ktoré ironicky a sarkasticky tematizujú a atakujú niektoré podoby súčasnej slovenskej literatúry a rozličné mechanizmy jej fungovania. Súčasťou knihy sú aj moje záznamy subverzívnych textových intervencií do verejného elektronického priestoru, ako aj konceptuálny Slovník súčasnej slovenskej spirituálnej a reflexívnej lyriky," popisuje svoji sbírku Michal Rehúš. Ještě bych k tomu dodal pozoruhodné grafy, například ten ukazující věk laureátů Ceny Dominika Tatarky s názvem Starostlivosť o seniorov či "Dotácie na vydanie pôvodnej slovenskej
a prekladovej poézie s názvem Poetry’s not dead". A na konci "Menný register"obsahující tařka tři stovky jmen, o který Michal Rehúš ve své pozoruhodné sbírce píše (včetně např.: Kristus, Ježiš strana 17).

Podle básníka Onřeje Budeuse Poetika ataku z nečekaného úhlu reflektuje nadčasové hodnoty i nadregionální problémy, problematiku současné poezie a tvůrčích podmínek ve světě, který je globální vesnicí připomínající Slovensko.
Vyhlásenie o vystúpení zo slovenskej literatúry

(Actus formalis defectionis ab literaria slovaca)

Ja, Michal Rehúš, týmto formálne vystupujem zo slovenskej
literatúry a neželám si, aby som bol naďalej považovaný za jej
predstaviteľa.

Vyhlasujem, že som si vedomý dôsledkov, ktoré z tohto aktu
vyplývajú a týkajú sa prijímania literárnych výhod a pôct,
akými sú literárne štipendiá, dotácie a ceny a autorské profily
v literárnych slovníkoch a monograiách.

Potvrdzujem, že toto vyhlásenie som vykonal pri plnom
zdraví a vedomí a v prítomnosti svedka, ktorý môže potvrdiť
pravosť tohto dokumentu.

Návrh tvorby maturitných zadaní
z predmetu súčasná slovenská poézia


Na základe vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu Slovenskej republiky č. 209/2011 Z. z., ktorou sa
mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej
republiky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných
školách, môžu žiaci štvorročných gymnázií maturovať
z voliteľného predmetu súčasná slovenská poézia. Vzhľadom
na to, že predmet súčasná slovenská poézia je novým
maturitným predmetom, predkladáme pedagógom návrh
tvorby maturitného zadania z tohto predmetu.

Maturitné zadanie bolo vytvorené pre prvú tému predmetu,
ako je uvedená v Štátnom vzdelávacom programe, resp.
v existujúcej učebnici pre 1. ročník.

1. Rozoberte ľubovoľnú báseň Jána Gavuru z hľadiska
použitých umeleckých prostriedkov a nájdite argumenty,
prečo túto báseň zaraďujeme medzi gýče.

a) Zdôvodnite, ako báseň manipuluje s našimi estetickými
zážitkami.

b) Vyberte zo súčasnej literárnej produkcie báseň, ktorá tiež
manipuluje so zážitkami čitateľov, a konfrontujte
jej pôsobenie s inou básňou, ktorú by sme mohli
považovať za umelecké dielo.

c) Charakterizujte hlavné pojmy, ktoré ste používali: gýč,
manipulácia, báseň, literatúra, estetický zážitok,
funkcia, stereotyp, umelecké dielo.

1. sv. prijímanie

(na margo spirituálnej lyriky)

Zubami rozdrvíme prijaté Kristovo telo
a narušíme jeho bunkové steny.
Tým umožníme tráviacim enzýmom
lepšie štiepenie jednotlivých jeho zložiek.

Existujú tri slinné žľazy; podsánková, podjazyková
a príušná slinná žľaza, ktorými vylučujeme sliny,
čím začíname enzymatické štiepenie škrobu.

Jazykom Kristovo telo premiešavame a formujeme.
Pri prehĺtaní uzavrieme hrtanovou príklopkou priedušnicu,
aby sa do nej nedostala nijaká jeho časť.

Z ústnej dutiny posúvame Kristovo telo do pažeráka.
Pažerák sa nachádza za priedušnicou a vedie do žalúdka.
Do neho prostredníctvom svalových sťahov vtlačíme Kristovo telo
v priebehu niekoľ kých sekúnd.

Teraz Kristovo telo privádzame do žalúdka.
Stenu žalúdka tvoria pozdĺžne, kruhové
a priečne svalové vrstvy, ktorými Kristovo telo
pomaly posúvame k vrátniku.

Kristovo telo následne tlačíme do tenkého čreva.
Nakoniec Kristovo telo privádzame do hrubého čreva,
ktoré sa začína v pravej dolnej časti brušnej dutiny.
Do hrubého čreva presúvame nestráviteľné zvyšky z tenkého čreva.

Nestráviteľné zvyšky Kristovho tela sformujeme do stolice,
obalíme ich hlienom a cez konečník
posúvame k análnemu otvoru.

Prolegomena k súčasnej
mladej slovenskej literatúre


Najexponovanejšími slovami,
ktorými tvorcovia dnešnej mladej literatúry
prezentujú svoju prácu verejnosti,
sú experiment, nekonvenčnosť a alternatíva.

Stali sa emblémami viacerých individuálnych
aj kolektívnych projektov,
nezaobídu sa bez nich prezentácie a čítačky,
s ich pomocou sa proi lujú časopisy,
festivaly a občianske združenia.

No istou dobovou inováciou je rýchlo postupujúce
estetické vyprázdňovanie týchto pojmov,
ich vecná redukcia na marketingovú nálepku.

Proklamovaný experiment dnes tvorí hlavný prúd,
konvenciou je hlasné ohlasovanie nekonvenčnosti.

Nenápadné debuty Radoslava Tomáša, Veroniky Dianiškovej,
Petra Staríčka, Joea Palaščáka, Kataríny Džunkovej,
Martina Dzúra a Jána Púčeka
v tomto zmysle paradoxne pôsobia
ako najvýraznejšie experimenty
mladej literatúry posledného obdobia.

Títo autori sa totiž pokúšajú preveriť
aktuálnu platnosť vo svojej generácii nepopulárnych,
parodizovaných a vytesnených hodnôt.

Najexponovanejšími slovami,
ktorými tvorcovia dnešnej mladej literatúry
prezentujú svoju prácu verejnosti,
sú tradícia, konzervativizmus a spiritualita.

Stali sa emblémami viacerých individuálnych
aj kolektívnych projektov,
nezaobídu sa bez nich prezentácie a čítačky,
s ich pomocou sa proi lujú časopisy,
festivaly a občianske združenia.

No istou dobovou inováciou je rýchlo postupujúce
estetické vyprázdňovanie týchto pojmov,
ich vecná redukcia na marketingovú nálepku.

Proklamovaná tradícia dnes tvorí experiment,
nekonvenčnosťou je hlasné ohlasovanie konzervativizmu.

Vzájomne prospešné spolužitie
2 al. viacerých druhov organizmov


Tipsport extraliga
Tipos extraliga
Corgoň liga

Bažant Pohoda
Kozel Žákovic Open
Bratislavské Jazzové Dni Slovenská sporiteľňa

Anasoft litera
Poviedka Asseco solutions
Tesco Stores Ars Poetica

Ekonomická cenzúra


Vďaka ekonomickej cenzúre vydá Mila Haugová
len jednu knihu ročne

Vďaka ekonomickej cenzúre sa Literárny týždenník
zmenil na Literárny (dvoj)týždenník

Vďaka ekonomickej cenzúre slovenské nezávislé
vydavateľstvá
vydajú len časť svojho edičného plánu
a vytunelujú menej peňazí zo štátneho rozpočtu

Jestvuje efektívnejší ekonomický nástroj
na skvalitnenie slovenskej literatúry?

Implikácia


A: Michal Rehúš publikoval svoje básne v časopise
Dotyky, hoci predtým Dotykom vyčítal slabú kvalitu
a neprimerané i nancovanie

B: Michal Rehúš žiadal dotáciu z ministerstva kultúry,
aj keď prv kritizoval fungovanie dotačného systému

C: Michal Rehúš vydal zbierku básní vo vydavateľstve
Ars Poetica napriek tomu, že skôr Ars Poeticu napadol
za podozrivú vydavateľskú činnosť

D: Michal Rehúš prihlásil svoju zbierku na Cenu
Ivana Kraska, hoci pôvodne spochybňoval aktivity
Literárneho fondu

E: Michal Rehúš nominoval svoju zbierku do ankety
Kniha roka, aj keď predtým takúto sebapropagáciu
odsudzoval

Dané výroky implikujú,
že Michal Rehúš je štandardný slovenský spisovateľ